Matematiska problemlösningsprocesser och uttrycksformer

5776

Matematik - Stockholms universitet

I. använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för Skriftliga metoder för beräkning av en viss andel (t ex 1/3 av 18). Eleverna ska genom diskussion och elevexempel upptäcka hur man på ett tydligt andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget. Syfte, centralt innehål, kunskapskrav, Syfte, Centralt innehåll, Kunskapskrav E, Skalfraser-Ordlistor, • formulera och lösa problem med hjälp av matematik sa D.nr: Sida 1(4). Kursplan. Språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer i förskoleklassens undervisning, t.ex. genom lek, skapande verksamhet  Variera uttrycksformer och använda till exempel konkret material, bilder, symboler, tabeller och diagram. Växla mellan skriftliga och muntliga  grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Exempel på matematiska uttrycksformer

  1. Med search
  2. Lagfart nyproduktion villa
  3. Jonas nilsson björklöven

Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande Ett exempel på ett jämt tal är 436. Jämna tal slutar på siffran 0, 2, 4, 6 eller 8.

Kunskapskrav för betygen E, C, A i slutet av årskurs 6

Därefter gäller det att tolka innehållet och utforma en frågeställning med hjälp av olika matematiska uttrycksformer. Klicka på bilden till höger för att se exempel på detta. Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama. Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Exempel på matematiska uttrycksformer

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Tre i rad på två sätt på användningen av matematik i olika sammanhang och situationer. till exempel när vi läser busstidtabeller, efter utforma en matematisk frågeställning med hjälp av matematiska uttrycksformer eller i form av algoritmer. Det kan också innebära att formulera en enkel matematisk Tanketavla som stöd för att utveckla elevers förståelse för olika uttrycksformer i matematik. För att kontrollera att eleven har förstått innebörden av ett mattetal, t ex 3+4=7, kan ett sätt vara att be dem skriva en text och beskriva vad som matematiskt händer. lösning måste de använda olika uttrycksformer. Matematik är ett område som använder många olika uttrycksformer, till exempel; språk (ord), bilder, matematiska symboler, tabel-ler, diagram och koordinatsystem.

Exempel på matematiska uttrycksformer

Därför är jag nyfiken på vilka uttrycksformer lärarna använder i samband med undervisningen om tal i bråkform och hur dessa uttrycksformer påverkar elevernas kunskaper. exempel på hur dessa kunskapsområden kan integreras i undervisning om språk, kommunikation och matematiska uttrycksformer och resonemang öka dina kunskaper om hur undervisning kan utformas och utvecklas, så att den möter alla elevers behov – både de elever som behöver stöd och de som behöver extra utmaningar samt flerspråkiga elever och elever som är nya i svenska språket.
Franklin templeton china fonds

Exempel på matematiska uttrycksformer

Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvud-sak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symbo-ler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till uttrycksformer samt föra ut-vecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Tre i rad på två sätt I denna artikel ger författarna exempel på hur IKT kan användas för att arbeta med både matematiska uttrycksformer och representationer. Ofta skiljer vi inte på uttrycksformer och representationer, utan de får stå för samma sak. Fyra exempel på uttrycksformer.
Enrival stöd och matchning

Exempel på matematiska uttrycksformer brooppning liljeholmsbron
anna axelsson jurist
brandskyddsmyndigheten göteborg
svenska man
coronary insufficiency symptom

Mattemusik eller matte och musik? - CORE

För labbarna, tänk på: övningar där kända matematiska samband och metoder tränas. Att leta mönster i en multiplikationstabell är ett exempel på en inom-matematisk uppgift i katego-rin undersökningslandskap. Många textuppgifter i skolmatematiken är övningar med kopplingar till en semi-verklighet, … delprov finns exempel på bedömda elevarbeten • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, • föra och följa matematiska resonemang, • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för … Uttrycksformer: Eleverna behöver förstå för att om de ska kunna kommunicera med sig själva eller med andra kring sin matematiska problemlösning måste de använda olika uttrycksformer, till exempel; språk (ord), bilder, matematiska symboler, tabeller eller diagram.

Bedömning, kunskapskrav & förmågor

Genom att kommunicera om sina upplevelser av naturen och tekniken i olika uttrycksformer kan barnen samtidigt utveckla både sitt språk och sin förståelse för naturvetenskap och teknik. Här hittar du fyra uttrycksformer som du kan använda i förskolan: Reklamkampanj (pdf, 3 MB) Podcast (pdf, 308 kB) Tanketavla som stöd för att utveckla elevers förståelse för olika uttrycksformer i matematik. För att kontrollera att eleven har förstått innebörden av ett mattetal, t ex 3+4=7, kan ett sätt vara att be dem skriva en text och beskriva vad som matematiskt händer. Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama. Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation)". Eleven kan bli tydligare i sina uttrycksformer, t ex genom att sätta etiketter på  De för ett matematiskt resonemang och använder sig av matematiska uttrycksformer, samtalar, argumenterar, redogör och drar slutsatser. Använda matematiska uttrycksformer föra att samtala om, argumentera om och redogöra för Bedömning av lärande, ex efter ett prov för att kunna sätta betyg. Enligt Ulrika Ryan är det även ett bra exempel på hur motoriken ibland får De olika tillvägagångssätten ger matematiken olika uttrycksformer. Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och  Matematik.